«ПРОСВІТА» в духовно-культурному піднесенні України Централізована бібліотечна система Хмельницької міської територіальної громади «ПРОСВІТА» в духовно-культурному піднесенні України Централізована бібліотечна система Хмельницької міської територіальної громади
  Про ЦБС
  Бібліотеки
  Читачам
  Ресурси бібліотек
  Віртуальні виставки
   Наша Україна
   Наше місто
   Літературна світлиця
   БібліоЖиття
   Фотогалерея
   Відеогалерея
   Проєкти та програми
   Контакти
   Карта сайту
   Пошук по сайту

    

   Хмельницька міська рада

    
     Головна » Віртуальні виставки
   «ПРОСВІТА» в духовно-культурному піднесенні України

   «Просвітяни від самого початку своєї діяльності налаштовували мислення українців на державність, почуття гідності за власний народ, українську мову та українську територію»

   Павло Мовчан,
   Голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка

    

   В історії української національної культури наймасовіша громадська організація була «Просвіта». Товариство засноване 8 грудня 1868 року у Львові й досі займає знаменну сторінку суспільного життя країни.

   Сучасні просвітяни, як і їхні попередники, переконливим словом несуть у народ знання української мови, відроджують історичну пам'ять, формують національну свідомість, знання історії, традицій, звичаїв та розвивають культуру своєї нації.

     

   Білодід Ю. М. Філософія : український світоглядний акцент: навч. посібник для вищих навчальних закладів / Ю.М. Білодід – Київ : Кондор, 2006. – 356 с.

   У посібнику подається нетрадиційний спосіб висвітлення філософських проблем. Вони розглядаються в руслі теоретичного осмислення гуманістичного світогляду, де людина та її основні властивості (сутнісні сили) є головними, визначальними елементами у побудові самої теорії. Акцент робиться на аналізі людської духовності, моралі, релігійності. У цьому аспекті розглядаються всі інші проблеми, висвітлення яких вимагає типова програма вищих навчальних закладів.

   Для студентів ВНЗ і тих, хто цікавиться українською філософською культурою, українським світосприйняттям.   Габрієлян О. А. Філософія історії : підручник / О.А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков. – Київ : Академвидав, 2010. – 216 с.

   Філософське осмислення розвитку людства, його цілей, гіпо­тетичного фіналу залежить від підходу до тлумачення історії – як учителя життя, потоку хаотичних подій чи стадійного або полілінійного поступу тощо. Концептуальний плюралізм як засадничий принцип філософського осягнення світу є корінною передумовою різновимірного бачення, розуміння подоланого шляху і перспектив людської цивілізації. Саме з таких позицій у пропонованому підручнику – розкрито сутність і сенс історії, форми її реалізації як утілення Призначення людини, осмислено досвід філософського пізнання історичного процесу в різних парадигмах раціональності, становлення і сучасний стан методо­логічного інструментарію філософії історії.

   Адресований підручник студентам вищих навчальних закла­дів. Прислужиться всім, хто прагне якомога глибше і повніше усвідомити закономірності розвитку людства і способи їх пізнан­ня, роль філософії у становленні історичної науки, розумінні минулого і творенні уявлень про майбутнє.   Донцов Д. І. Дух нашої давнини (Бібліотека українського воїна) / Д. І. Донцов ; упоряд., передм. П. М. Мовчан. – Київ : Просвіта, 2016. – 264 с.

   Євангелічна сентенція про чин і покуту, про покару народу за гріхи своїх поводирів ніби екстраполюється на історичне тло України, тому занепад, захланність нації зумовлені не лише зовнішніми чинниками, а передовсім духовністю чи аморальністю провідної верстви… Цей твір є суголосним нашій добі: «Слабка еліта – слабка держава. Сильна провідна верства – сильна країна».

   Популярно-просвітницька серія «Бібліотека українського воїна», до якої входять статті, есеї, розвідки, політичні рефлексії відомих українських письменників, публіцистів, вчених та істориків, допоможе уставленню національного світогляду і сприятиме процесу національної ідентичності оборонцям нашої Батьківщини.   Історія української культури: навч. посіб. / За ред.О. Ю. Павлової – 2-ге вид. перероб. тадоп. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 340с.

   Навчальний посібник «Історія української культури» репрезентує теоретичну реконструкцію ґенези української культури, закономірності і тенденції її розвитку.

   До кожної теми подано запитання для самоконтролю знань, список рекомендованої літератури, словник термінів, тематику індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів та теми рефератів.

   Посібник рекомендовано викладачам, студентам, усім, хто цікавиться феноменом української культури.   Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини XIX століття : підручник / За ред. О. А. Галича. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 392 с.

   Підручник базується на проблемно-модульній концепції на­вчальної книги. У ньому систематизовано дослідження про зумов­леність виникнення різноманітних літературних напрямів і стилів, зародження літературно-естетичної думки, простежено внутрішню логіку історико-літературного процесу в Україні першої половини XIX століття.

   Матеріали підручника будуть корисними студентам-філологам, учителям, усім, хто цікавиться проблемами української літератури й культури.   Історія української філософії : підручник. / За ред. М. Ю. Русин, І. В. Огородник. – Київ : Академвидав, 2008. – 624 с.

   Підручник підготовлений з урахуванням новітніх досліджень з історії української філософії. Завдяки покладеній в основу тематично-персональній концепції історію філософської думки України вперше представлено в ньому як цілісний процес, а висвітлення окремих інтелектуальних явищ (шкіл, напрямів, рухів) пов'язано з розкриттям надбань найвидатніших мислителів. Обґрунтовано також основні теоретичні прин­ципи і методологічні засади, проблеми та перспективи дослідження генези вітчизняної філософської думки.

   Автори підручника – викладачі кафедри української філософії та культури філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідні науков­ці відділу історії української філософії Інституту філософії HAH України імені Г. С. Сковороди.

   Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної філософії.   Єсюнін С. М. Незнане Поділля : краєзн. вид. / С. М. Єсюнін. – Городок : Бедрихів край, 2012. – 156 с.

   У виданні зібрані нариси краєзнавчого змісту, що торкаються історії Поділля та Південно-Східної Волині (територія Хмельницької області), більшість яких була свого часу надрукована у газетах «Є Поділля» та «Місто». Розраховане на науковців, краєзнавців, учителів шкіл, студентів, учнів, всіх, хто цікавиться історією Хмельниччини.

   Колекція фото та документальних матеріалів із фондів Хмельницького обласного краєзнавчого музею, редакції газети «Є» та особистого архіву автора.   Зеров М. К. Українське письменство / М. К. Зеров ; упоряд. М. Сулима ; авт. післям. М. Москаленко. – Київ : Основи, 2003. – 130 с.

   Початковою датою нового українського письменства вважається, звичайно, р. 1798-й, коли в Петербурзі коштом конотопського дворянина Максима Парпури з'явилися на світ перші три частини «Перелицьованої Енеїди» Котляревського.

   У виданні вперше зібрано більшу частину праць із літературознавства та історії нашого письменства, що вийшли з-під пера Миколи Зерова (1890-1937) – видатного українського вченого, поета і перекладача, чий творчий доробок, за словами Євгена Сверстюка, залишається монолітним і дорогоцінним уламком храму української культури.   Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Кордон. – 3-тє вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 584 с.

   У більшості країн світу питання культури посідають чільне місце в системі гуманітарних дисциплін, які вивчаються у вищій школі. Загальновідомо, що від гуманітарної освіти значною мірою залежить творчий потенціал особистості. Знайомство з українською та зарубіжною культурами – невід'ємна частина інтелекту випускника вузу. Ще давні римляни називали історію учителькою життя.

   Значення теми обумовлює актуальність даного курсу лекцій, робить його матеріали такими, що мають практичне значення для удосконалення культурологічної підготовки студентів.

   Курс лекцій знайомить студентів з вузловими питаннями історії культури різних країн. Виклад матеріалу подається за основними етапами розвитку культури – від первісного суспільства до сьогоднішнього дня. Це дає уявлення про поступальний рух людської цивілізації та підвищення рівня матеріальної і духовної культури людства.

   Для студентів вищих навчальних закладів.   Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / ред. І. І. Тюрменко. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ: Центр учбової літератури, 2010. – 370 с.

   В умовах глобалізації інформаційного простору та його безперервного збільшення сучасний фахівець високої кваліфікації не може бути спеціалістом лише вузького профілю. Від нього вимагається гнучкість та системність, мислення, висока загальна культура, інтелігентність, уміння відбирати інформацію та мати здатність до самоосвіти. У цьому може допомогти «Культурологія» – навчальна дисципліна, що вивчається у вищих навчальних закладах.

   Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. До кожної теми підібрано запитання для самоконтролю знань, список літератури, ілюстративний матеріал (другий розділ). Є предметний покажчик. Призначений для студентів усіх форм навчання вищих закладів освіти і технікумів, викладачів, учителів середніх навчальних закладів усіх типів, старшокласників та всіх, кого цікавлять актуальні проблеми культурології.   Макарчук С. А. Писемні джерела з історії України : курс лекцій / С. А. Макарчук. – Львів: Світ, 1999. – 352 с.

   Ця книга – плід багаторічної праці відомого українського історика, професора Степана Арсентійовича Макарчука. У ній в хронологічній послідовності та за видовими ознаками аналізуються писемні джерела з історії України від найдавніших часів до наших днів, у тому числі твори античних, візантійських і західноєвропейських авторів, літописи, публічні й приватні актові матеріали Х-ХVIІ ст., статистично-топографічні описи, мемуарна література вітчизняних і зарубіжних авторів, періодика, літературні й діловодні документи державних установ, нормативні, діловодні документи політичних партій новітнього часу. Подаються відомості про найважливіші археографічні українські, російські та польські видання, державні сховища джерел.

   Для наукових працівників, викладачів, істориків, студентів і всіх, хто цікавиться історією України.   Місто Хмельницький в контексті історії України : матеріали 3-ї наук.-краєзн. конф. / Хмельниц. міськрада ; Хмельниц. обл. краєзн. музей ; центр дослідж. історії Поділля ; редкол.: Л. В. Баженов, Ю. І. Блажевич, С. М. Єсюнін. – Хмельницький : Мельник А. А., 2011. – 646 с.

   Протягом своєї майже шестисотлітньої історії наше місто пережило різні етапи розвитку – непрості періоди спаду та благодатні часи піднесення. Сьогодні Хмельницький – це красиве, сучасне місто з розвинутою економічною інфраструктурою, багатими науковими, освітніми та мистецькими традиціями, справжня столиця Подільського краю із населенням понад 260 тисяч чоловік.

   Збірник містить матеріали III науково-краєзнавчої конференцій Місто Хмельницький в контексті історії України», яка відбулась 23 вересня 2011 року та присвяченої 580-ї річниці першої писемної згадки про Плоскирів (нині – м. Хмельницький). Матеріали друкуються в авторській редакціїта відкриють для хмельничан багато нових цікавих сторінок з історії рідного міста.   Патріотичне виховання нації : матеріали наук.-практ. конф. / передм. П. М Мовчан. – Київ : Просвіта, 2015. – 208 с.

   Поки людина не усвідомить, що вона відповідає не лише за вчинки, а й за свої помисли, доти вона неповноцінна, отже, не духовна, і не самостійна, адже відомо, що думка, як і слово, є першоджерелом світогляду. Сотворена думка, як і спотворене слово, спотворюють світ і саму людину. Саме тому ми прагнемо правдивої думки про свою історію, аби мати правдиве уявлення про самих себе.

   Події минулого впливають на нас надзвичайно потужно, тому їх необхідно знати і засвоювати, як певний урок, а не жити за сфальшованим історичним минулим, яке, власне, і накидалося нам як програма з нейтралізації нашої національної пасіонарності… Ось чому минуле невідривне ані від сьогодення, ані від майбуття.   Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – 2-е вид., випр. – Київ : АртЕк, 2001. – 728 с.

   Книга являє собою нарис історії культури України як комплексу характерних матеріальних і духовних здобутків суспільства; до духовної культури включаються при цьому не тільки література, філософія та різні мистецтва, а й спосіб життя, система цінностей, традицій та вірувань.

   Книга може бути посібником для викладачів та студентів-гуманітаріїв різних спеціальностей, що вивчають не тільки курси історії культури, а й історію окремих видів культури та загальну історію. Вона може бути корисною всім, хто цікавиться минулим України, внеском її народу в скарбницю світової культури.

   Розрахована на широке коло читачів.   Утвердження української мови в освіті та культурі : матеріали наук. конф. 27 квіня 2017 р. / упор. М. І. Цимбалюк, передм. П. М. Мовчана. – Київ : Просвіта, 2017. – 204 с.

   Ніколи так гостро мовне питання не стояло перед українцями, як нині, бо воно зумовлене не лише масштабами русифікації нації, а й витлумленням носіїв нашої мови, передовсім українського селянства, адже впродовж останніх століть колоніального буття українців саме село відображало, постачало енергію виживання, поповнювало лави активних мовних носіїв…

   Практично в усіх сферах – від інформаційної до освітньої, культурної і міліарної – сьогодні питомо українське асимілюється російською мовою. Фактично відбувається тотальне неухильне зачищення української території не лише від української мови, а й її носіїв – українців. Русифікація починається з усіх без винятку коридорів влади і триває у відомствах. Зрусифікована українська армія, українська поліція, русифікуються цілі міста, де при владі опинилися відверті україноненависники.   Чижевський Д. І. Історія української літератури / Д. І. Чижевський. – Київ : Академія, 2003. – 568 с.

   Це поки що єдине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією, визначальним у якій є погляд на літературу як феномен естетики. Широковідомим серед української громадськості воно стало в останні роки минулого століття, оскільки тривалий час до нього ставилися як до «диверсійного».

   Пропоноване видання містить «Історію української літератури (від початків до доби реалізму)» та своєрідне продовження її – «Реалізм в українській літературі».

   Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами становлення та розвитку вітчизняної літератури.   Шейко В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – Київ : Кондор, 2006. – 264 с.

   У посібнику розкриваються процеси історичного розвитку української культури. Висвітлюється соціально-історична обумовленість художньо-культурологічних процесів в Україні з найдавніших часів до початку XXI ст. Значна увага приділяється огляду джерел та літератури з питань формування та еволюції української культури. При цьому історія вітчизняної культури розглядається через призму національно-культурного відродження, яке розгортається на українських землях.

   Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів України, читачів, які цікавляться проблемами трансформації вітчизняної культури.

   Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів   Ющук І. П. Якщо ти українець … (Бібліотека українського воїна) / І. П. Ющук ; авт. передм. П. Мовчан. – Київ : Просвіта, 2015. – 44 с.

   Давно відомо, що наше минуле, так само, як і сьогодення, визначає завтрашнє. Знаючи своє правдиве минуле, як і минуле наших сусідів, з якими нам випало співіснувати, ми можемо прогнозувати, які нас очікують проблеми, аби запобігти їхній повторюваності, аби уникнути так званих стереотипів, що супроводжували попередні покоління українців.

   Популярно-просвітницька серія «Бібліотека українського воїна», до якої входять статті, есеї, розвідки, політичні рефлексії відомих українських письменників, публіцистів, вчених та істориків, допоможе уставленню національного світогляду і сприятиме процесу національної ідентичності оборонцям нашої Батьківщини.   Виставку підготувала:

   Валентина Міхалевська-Жмуцька,
   завідуюча сектором електронних
   ресурсів відділу ІТ та ЕР
   центральної бібліотеки


   ЦБС на суботнику
   ЦБС на суботнику
   • Електронний каталог
   • Електронний каталог
   • Електронний каталог
   • Електронний каталог
   • Електронний каталог
   • Меню для книгоманів
   • Зростаємо професійно
   • Мистецька вітальня
   • Наші видання
   • Послуги ЦБС
   Золота серія

   Золота серія "Бібліотека пригод".
   Художня література.
   Книги для всіх.
    

   Якому жанру літератури Ви надаєте перевагу?
   детективи
   драми
   казки
   комедії
   легенди
   ліричні вірші
   пригоди
   трилери
   фентезі
   інше

   Слідкуйте за нами у
   соціальних мережах


   © ХМ ЦБС, 2010-2024 г.
      Офіційний сайт
   Україна, м. Хмельницький, вул. Подільська, 78
   www.cbs.km.ua            kmcbs.c@gmail.com
   Копіювання інформації можливе тільки за наявності згоди
   адміністратора, а також активного посилання на сайт.
   створення
   сайту
   Студія Спектр